ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης περιγράφουν -μεταξύ άλλων- τους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του e-shop www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr . Όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά στον όρο «η Εταιρεία», ως τέτοια θα εννοείται η Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΝΜΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΜΟΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε», που εδρεύει στο Μαρούσι, επί της οδού Κηφισίας αρ. 41-45, ΤΚ 15123 Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (αρ.Γ.Ε.ΜΗ.) 007189701000, με Α.Φ.Μ. 998642005 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών. 

Το www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης εμπορευμάτων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η Εταιρεία. Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο Μαρούσι, επί της οδού Κηφισίας αρ. 41-45, ΤΚ 15123. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω.

To ηλεκτρονικό κατάστημα έχει θέσει ως πρωταρχικό σκοπό της την καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών που θα επισκεφθούν την ιστοσελίδα του www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr  μέσω της δημιουργίας και καλλιέργειας κλίματος εμπιστοσύνης.

Καθώς είναι σημαντικό οι πελάτες, οι οποίοι θα επισκέπτονται το e-shop www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr, να είναι πάντα ενημερωμένοι και διασφαλισμένοι, παρατίθενται οι παρακάτω όροι χρήσης προς ενημέρωση των επισκεπτών/πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η Εταιρεία θεωρεί ότι οι χρήστες πριν από την επίσκεψη στο www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr έχουν διαβάσει προσεκτικά και έχουν λάβει γνώση των όρων χρήσης. Με την είσοδο του χρήστη στο διαδικτυακό αυτό τόπο και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, αποδέχεται τους όρους αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψη του στο www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr,  καθώς η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση στους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr διέπονται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών χωρίς προειδοποίηση, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές  μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr ή/και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, για οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση ή προσθήκη πραγματοποιείται.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από τον νόμιμο εκπρόσωπο των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματά του αυτά. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την Εταιρεία. Για αυτό τον λόγο η Εταιρεία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως "ΓΚΠΔ") της ΕΕ. Στόχος είναι η διασφάλιση της ειλικρίνειας και της διαφάνειας όσον αφορά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/επισκεπτών του ηλεκρονικού καταστήματος  www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr. Η Εταιρεία συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία των πελατών/επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα. 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας συνίσταται σε λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου (e-shop), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα,  η Εταιρεία έχει ως αντικείμενο το εμπόριο συσκευασμένων τροφίμων. Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τα είδη των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Εταιρεία, τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργάζεται και τους σκοπούς επεξεργασίας. Η παρούσα δήλωση ισχύει για κάθε αλληλεπίδραση σας με την Εταιρεία.

Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου. 

Ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες στο πλαίσιο οποιασδήποτε επικοινωνίας, συναλλαγής και εν γένει αλληλεπίδρασης σας με την Εταιρεία. Η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου. Δύναται επίσης να τις συνδυάζει με άλλες πληροφορίες προκειμένου να παρέχει και να βελτιώνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και το περιεχόμενο και τη διαφήμιση. 

Η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα από εσάς, μέσω της αλληλεπίδρασής της μαζί σας. Η συλλογή αφορά μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. 

Η συλλογή και εν γένει επεξεργασία γίνεται για διάφορους σκοπούς οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω. Μεταξύ των σκοπών αυτών είναι και η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρεία αλλά και για να σας παρέχει τις καλύτερες εμπειρίες με τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες της. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα παρέχονται άμεσα από εσάς, όταν, για παράδειγμα, δημιουργείτε ένα λογαριασμό στο e-shop ή όταν αγοράζετε ένα προϊόν ή όταν επικοινωνείτε με την Εταιρεία. 

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται δυνάμει διαφόρων νομικών λόγων και δικαιωμάτων ("νομικές βάσεις") όπως η συγκατάθεσή σας, τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας, η ανάγκη σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων με εσάς, καθώς και η συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, για διάφορους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω. 

Επίσης, ενδέχεται να αποκτηθούν δεδομένα από τρίτους. Η Εταιρεία προστατεύει τα δεδομένα που λαμβάνει από τρίτους σύμφωνα με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, καθώς και τυχόν πρόσθετους περιορισμούς που επιβάλλονται από τον πάροχο των δεδομένων. Για παράδειγμα, όταν πραγματοποιείτε μία αγορά Προϊόντων μας μέσω του καταστήματος της Amazon, είναι πιθανόν να μας διαβιβαστούν τα δεδομένα Σας.

Όταν σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να αρνηθείτε. Ωστόσο, ορισμένες από τις Υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται στον ηλεκτρονικό τόπο www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr απαιτούν κάποια προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να μπορέσει η Εταιρεία να ανταποκριθεί και να σας παράσχει το προϊόν ή την υπηρεσία. Εάν επιλέξετε να μην καταχωρήσετε δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και την παροχή ενός προϊόντος ή μιας Υπηρεσίας σε εσάς, δεν θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο προϊόν ή την Υπηρεσία. Ομοίως, στις περιπτώσεις στις οποίες είναι υποχρεωτική η συλλογή προσωπικών δεδομένων βάσει του νόμου ή για τους σκοπούς σύναψης ή εκτέλεσης μιας σύμβασης με εσάς, και δεν παράσχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, η Εταιρεία δε θα δύναται να συνάψει και να εκτελέσει τη σύμβαση. 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ανατρέχοντας στην Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχει αναρτηθεί στο www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr.

COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία τοποθετούνται στη συσκευή σας για την αποθήκευση δεδομένων και τα οποία μπορούν να ανακληθούν από έναν διακομιστή Web στον τομέα που τοποθέτησε το cookie. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, για να αποθηκεύει και να σέβεται τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να σας παρέχει τη δυνατότητα εισόδου, να καταπολεμά τις απάτες, να αναλύει τις επιδόσεις των προϊόντων τα οποία παρέχονται σε αυτό και για άλλους νόμιμους σκοπούς, όπως περιγράφεται παρακάτω. To www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του, κάνοντας την περιήγηση φιλικότερη στους χρήστες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία (text files) τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως της www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτή καθώς και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού καταστήματος είναι χρήσιμες, δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Tα cookies χρησιμοποιούνται για να σας παρέχονται πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστοτόπου της Εταιρείας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr αλλά και από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις όπως λχ την Google για στατιστικούς σκοπούς. Ο ιστότοπος του ηλεκτρονικού καταστήματος παρέχει περισσότερες επιλογές ρυθμίσεων για τα επί μέρους cookies. Περαιτέρω, ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση, ή να επιλέξει την αυτόματη διαγραφή τους κατά την έξοδο από την ιστοσελίδα.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τα Cookies και άλλες ανάλογες τεχνολογίες ανατρέχοντας στην Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που έχει αναρτηθεί στο www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και σήματα του  www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού δικαίου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε πληροφορίας (συνολικά ή τμηματικά) παρέχεται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας που αποτελεί την ιδιοκτήτρια του ηλεκτρονικού καταστήματος www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη/χρήστη να χρησιμοποιήσει εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης τα οποία, είτε τον παραπέμπουν σε εξωτερικές σελίδες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr είτε εμφανίζουν σχετικές πληροφορίες στο profile του εκάστοτε χρήστη στο αντίστοιχο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που θα επιλέξει. H χρήση οποιουδήποτε από τους συνδέσμους που αφορούν τα πρόσθετα κοινωνικής δικτύωσης υπόκεινται στους όρους χρήσης του εκάστοτε δικτύου.

ΑΓΟΡΕΣ

Διαδικασία Αγοράς

Σκοπός μας είναι η εξυπηρέτησή σας μέσα από μια απλή, γρήγορη, ασφαλή και ευχάριστη διαδικασία συναλλαγής: Πλοηγηθείτε στο www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr, επιλέξτε τα εμπορεύματα που σας ενδιαφέρουν και επιθυμείτε να αγοράσετε μέσα από την συλλογή του www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr. Προσθέστε τα στο «ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ» (SHOPPING BAG) κάνοντας κλικ στο σχετικό εικονίδιο (BUTTON) ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ (ΑDD TO BAG) το οποίο είναι ενιαίο για όποια αγορά και αν πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής σας στο www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείτε την παραγγελία σας. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα της σύντομης διαδικασίας πληρωμής (CHECK OUT) προκειμένου να ολοκληρώσετε την αποστολή της παραγγελίας σας, αφού πρώτα συμπληρώσετε στα ανάλογα πεδία τα απαραίτητα στοιχεία σας που ζητούνται. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας θα λάβετε από εμάς ένα ενημερωτικό e-mail με την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σας.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική παραγγελία μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο (+30) 210 2106152500.

Διαθεσιμότητα προϊόντων

Στην περίπτωση που κάποιο από τα εμπορεύματα που παραγγείλατε δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή τηλεφωνικά, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να σας ενημερώσουμε για τον πιθανό χρόνο παράδοσής του. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν σας ικανοποιεί, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω εμπορεύματος ή την αντικατάσταση του με άλλο εμπόρευμα που επιθυμείτε. Τα υπόλοιπα εμπορεύματα της παραγγελίας σας μπορούν να αποσταλούν κανονικά.

Ακύρωση παραγγελίας

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο θελήσετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας μετά την καταχώρησή και ολοκλήρωση της στο  θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών του www.nutriscious.com ή www.nutriscious.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ………….. ή τηλεφωνικά στο (+30) 2106152500.